top of page

เรียกสินสอดไม่ได้ถ้า

สินสอดเป็นทรัพย์ที่ให้ไว้แก่พ่อแม่ฝ่ายหญิง ที่ยินยอมให้บุตรสาวของตนทำการสมรสกับฝ่ายชาย ซึ่งแน่นอนมีกรณียกเว้นที่ไม่ต้องให้สินสอดอยู่ เช่น


1.กรณีที่ไม่มีการสมรสกันเกิดขึ้น อันเกิดจากพฤติการณ์ของฝ่ายหญิง

2.กรณีที่ฝ่ายหญิงทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สมควรแก่การสมรสต่อฝ่ายชาย

3.ไม่มีเจตนาที่จะสมรสกัน


ดังนั้นหากเกิดข้อใดข้อหนึ่งขึ้น ฝ่ายชายก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดแต่อย่างใด แม้เรียกร้องเอาภายหลังก็ไม่ได้เช่นกัน

bottom of page